زندگی عیسی

زندگی و مظلومیت عیسی مسیح، همانطور که در انجیل یوحنا نوشته شده است. روایت شده در فارسی، به دنبال نسخه جدید کتاب مقدس، در حالی که بازیگران در عربی صحبت می کنند.

فیلم ها

برنامه نویسی تلویزیون

جوانان